Cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

  • Uveljavitev določil ZPND na področju zdravstvene dejavnosti
  • Seznanitev zdravstvenih delavcev s strokovnimi usmeritvami obravnave nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti
  • Povečanje kompetenc zdravstvenega osebja za prepoznavanje in obravnavo žrtev nasilja v družini in za delo z ranljivimi skupinami
  • Vzpostavitev medsektorske obravnave žrtev in storilcev nasilja v družini, ki bo primerljiva tudi z mednarodnimi praksami na tem področju

Ciljne skupine projekta

Predlagani projekt naslavlja poleg splošne javnosti in akterjev na področju storitev obvladovanja nasilja v družini ter oblikovalcev  politik, še dve ključni ciljni skupini:

  • Zdravstvene delavce, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na področju splošne medicine, pediatrije, ginekologije, psihiatrije, patronažne službe, v urgentnih ambulantah, oddelkih bolnišnic in v svetovalnih službah, ter se pri svojem delu srečujejo z žrtvami nasilja v družini. Zdravstveno dejavnost na omenjenih področjih izvaja trenutno okrog 5.300 oseb (od tega 1.450 zdravnikov in 820 oseb v patronažnem varstvu). Izobraževanje zdravstvenih delavcev na področju prepoznavanja in obravnave žrtev nasilja v Sloveniji do sedaj ni bilo sistemsko urejeno, zato bomo v okviru predlaganega projekta zapolnili to vrzel s pripravo ustreznih izobraževalnih vsebin ter izvedbo 16- urnih usposabljanj,  v katere bomo vključili najmanj 1600 (do 1900) zdravstvenih delavcev iz vseh slovenskih regij. Prav tako bomo omogočili  preko različnih diseminacijskih dejavnosti dostop do izobraževalno-informativnih gradiv iz področja obvladovanja nasilja v družini v sklopu zdravstvene dejavnosti tudi širšemu krogu zdravstvenih delavcev, ki se načrtovanih izobraževanj ne bodo udeležili v sklopu našega projekta
  • Žrtve nasilja v družini, ki poiščejo zdravstveno pomoč, z upoštevanjem ranljivih skupin (migranti, Romi, brezposelni, starejši, ruralno prebivalstvo). V okviru raziskave bo opravljena analiza njihovih izkušenj, pričakovanj in potreb v okviru zdravstvene oskrbe kot tudi z vidika obravnavanja žrtev zlorab v okviru zdravstvenih, socialnih in NVO storitev . Izsledki bodo upoštevani pri pripravi usposabljanj zdravstvenega osebja, ter pri izdelavi zloženk z osnovnimi informacijami o prepoznavanju in posledicah nasilja v družini ter pomoči. Zloženke bodo dostopne v zdravstvenih ustanovah po vsej državi

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko